Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego w Bydgoszczy

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Bydgoszczy przez najlepszych specjalistów

Zakład Usług Specjalistycznych Spec-Serwis Chrapkowscy s.c. zajmuje się opracowywaniem, a także aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) wraz z niezbędnymi planami rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz dróg ewakuacji  danego obiektu. Dążymy do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo jak największej ilości osób w Bydgoszczy. Z tego powodu nasi specjaliści nie tylko pomagają w rozmieszczaniu, ale także potrafią doradzić, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo oraz jak dostosować obiekt do najważniejszych wytycznych zasad BHP. Poza opracowaniem instrukcji IBP zajmujemy się także innymi usługami w zakresie BHP tj. legalizacja gaśnic, piaskowanie oraz malowanie proszkowe metalowych powierzchni, a także prowadzimy sklep z odzieżą BHP w Bydgoszczy.

Zakres usług opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Bydgoszczy w Spec Serwis:

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem

2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

 

8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
– powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
– odległości od obiektów sąsiadujących,
– parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
– występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
– kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
– podziału obiektu na strefy pożarowe,
– warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
– miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
– wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
– hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
– dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  to dokument określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Co najmniej raz na 2 lata wymagana jest aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Powrót